^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ประวัติโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

     โรงเรียนบ้านขุนชำนาญเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยทำการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมุงด้วยสังกะสี ไม่มีฝาผนังปิดกั้น โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่ประชา ทรัพย์พิพัฒนา และชาวบ้านในหมู่บ้าน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมองเห็นว่าเด็กๆในหมู่บ้าน ไม่มีสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน ต้องลำบากในการเดินทางไปเรียนโรงเรียนที่ใกลบ้านทำให้เด็กบางคนไม่สะดวกจึงทำให้เด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ การก่อสร้างโรงเรียนบ้านขุนชำนาญจึงได้เกิดขึ้น โดยได้ทำการก่อสร้างในทีดินของ ท่านผู้ใหญ่ประชา ทรัพย์พิพัฒนา การก่อสร้างได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2520 และเริ่มทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีนักเรียน ทั้งสิ้นจำนวน 70 คน

     ในระยะแรกๆ ที่โรงเรียนเริ่มเปิดทำการใหม่ ท่านผู้ใหญ่ประชา ทรัพย์พิพัฒนาได้ให้ความ
อนุเคาระห์ในการจ้างครูมาสอนจำนวน 2 คน รวมทั้งให้การสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด ในปี พ.ศ. 2521 ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ครูมาดำรงตำแหน่ง 3 อัตรา โดยมี นางสาวอัญชลี ศศิพิบูลย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ.2521 นางสา่วอัญชลี ศศิพิบูลย์ ได้ลาออกจากราชการ นายไพบูลย์ ศุภพิชน์  จึงได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน