^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

4

โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ  ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2556