^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

003

วันที่ 17 สิงหาคม  61 โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการชึ้น  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับเด็กนักเรียน  โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกันทำและสอดแทรกความรู้ต่างๆ  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรม

 

 

 

001002004005006007008009010011012013014015016017018019020