^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

11

     วันที่  23  สิงหาคม 2555  โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ  โดยครูธัญพร  มาเห็ม  เข้ารับรางวัล  โรงเรียนสุ่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับเหรียญทอง  ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อทอง ร่วมกับโรงเรียนอำเภอบ่อทองได้จัดขึ้น ประจำปี 2555  โดยมีนายอำเภอบ่อทอง เป็นผู้มอบรางวัลพร้อมเกรียติบัตร  ณ  ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี

2131