1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

cbdc69649cf1911f2a99c497ecaa820c3 23286666 ๑๙๑๐๑๙ 0100-2

  นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญได้เข้าร่วมกิจการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ด้วยกันทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีและคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 และการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 ไปแข่งในระดับภาค ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

 กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0002-4

กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0070-7

กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0107-10

กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0122-13

กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0109-11

กรรมการศลปะหตถกรรม62 ๑๙๑๐๑๙ 0080-8