^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียน

 

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข