^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน

3. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

5.   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมทักษะการคิดสู่ผู้เรียน

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

8.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10. ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา