คำขวัญโรงเรียน

 

" เรียนดี เล่นดี วจีโศภิต จริตงาม ความสามัคคี มีวินัย "