^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

วิธีการเปิดใช้งาน  CAI

 

      เปิด  Mycomputer  ของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา  ตรงช่องสำหรับเลือกว่าจะเปิดไดร์อะไร  ให้พิมพ์ข้อความดังนี้  \\192.168.0.2\cai\CAI  แล้วกด  Enter  1  ครั้ง  สำหรับเครื่องที่ให้ใส่  Username  และ  pass word  ก็ให้ใส่ดังต่อไปนี้คือ  Username : t2k  , password: qazxsw@999

 

cai