^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1 วันที่ 24 ธันวาคม 56 โรงเรียนบ้านขุนขำนาญ ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2 นำนักเรียนร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพรชบุรี โดยรายการที่เข้าร่วมแข่งขันคือ การทำหนังสืออิเล็กทรอนิค E-Book ระดับ ม.1-3 ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนชำนาญ ได้ระดับเหลียญเงิน อันดับที่ 28 ได้แก่ เด็กหญิงปุ้ย  เมา ม.1 และ เด็กหญิง รัตตะวัน ผาดำ ม.2