^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 1. มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ระบบบริหารแบบองค์รวม ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน
 2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องของผู้เรียน ท้องถิ่นและประเทศชาติ เหมาะกับศักยภาพของผู้เรียน
 3. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 4. มีสติปัญญา มีศักยภาพสร้างสรรค์
 5. นักเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของโรงเรียน ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย
 6. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 7. เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
 8. มีความเป็นประชาธิปไตย
 9. นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติและสังคมโลก
 10. นักเรียนเป็นผู้ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ แต่งกายได้เหมาะสมตามโอกาส
 11. มีบุคลิกภาพดี
 12. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี
 13. บุคลากรทุกฝ่ายมีความรู้ และจริยธรรม มีศักยภาพในหน้าที่ของตน
 14. มีอาคาร สถานที่ แหล่งการเรียนรู้
 15. มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอสื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน 
              

 

โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียน

 

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

 


1.พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

2. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะกับศักยภาพของนักเรียน

3. สร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

4.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย

5.   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและส่งเสริมทักษะการคิดสู่ผู้เรียน

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

8.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10. ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา


        โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีครูทั้งหมด 15 คน นักการ 1 คน นักเรียนทั้งหมด     คน   สถานที่ตั้ง ณ เลขที่  149/1 หมุ่ 1 ตำบลเกษตรสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270  โทร / Fax 038-263307 มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่